บทความน่าอ่าน

 

 


สรุปผลการศึกษาถึงปัญหาของระบบการสีข้าว ของเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

โรงงานกรุงไทยกลการได้ค้นพบปัญหาของระบบการสีข้าว ของเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ที่มีใช้อยู่มากในปัจจุบัน ดังนี้

1. รำข้าวมีเศษยางขัดข้าวปะปนออกมาในปริมาณมาก
เนื่องจากระบบการสีข้าวเป็นระบบลูกหินนอน ซึ่งการสีข้าวในระบบนี้ จะทำให้ได้รำมากเป็นพิเศษ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่หันมาใช้เครื่องสีข้าวชนิดนี้มาก แต่การที่ได้ปริมาณรำมากนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก นั่นก็เพราะ ระบบการสีข้าวจะบดแกลบเป็นรำเพียงบางส่วนเท่านั้น อีกส่วนเป็นเศษของยางขัดข้าว
ในระบบการขัดสีของหัวสีข้าว เปลือกข้าวเมื่อถูกขัดสีจะทำให้เกิดรำ ปริมาณรำที่มากในหัวสีข้าวนั่นเอง เป็นตัวที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขัดสี รำจะเป็นตัวกั้นระหว่างข้าวกับหินขัดข้าว รำข้าวจะอุดตันหรือบดบังความคมของลูกหินเอาไว้ การขัดสีจึงยากขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับหรือบีบอัดลูกยางอย่างแรงเพื่อปลอกข้าวให้หมดเกลี้ยง ส่งผลให้สิ้นเปลืองยางขัดข้าวเป็นอย่างมาก และเศษของยางขัดข้าวนี้เองจะปะปนไปกับรำข้าว เมื่อเรานำรำข้าวไปเลี้ยงสัตว์ สัตว์จะโตช้า เบื่ออาหาร ทำให้เกิดความเสียหายตามมา

2. เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานสูง
ระบบการสีข้าวของเครื่องสีข้าวที่ไม่มีระบบการจัดการแยกรำหรือดูดรำอย่างมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดปัญหาการปรับหรือบีบอัดยางโดยไม่จำเป็น ไม่เพียงแต่จะทำให้สิ้นเปลืองยางขัดข้าว แต่ยังส่งผลไปถึงพลังงานที่ใช้ ซึ่งทำให้ต้องใช้พลังงานมากเป็นพิเศษในการเร่งเครื่องให้มีกำลังเพิ่มขึ้น

3. ข้าวเสียหาย เปอร์เซ็นต์ข้าวที่ได้ ต่ำกว่ามาตรฐาน
เนื่องจากเครื่องสีข้าวเหล่านั้นได้ตัดอุปกรณ์บางส่วนที่สำคัญออกไป คือพัดลมดูดรำ การขาดระบบดูดรำที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการบีบอัดลูกยางอย่างแรง จึงจะสามารถสีข้าวได้หมดกาก ข้าวเมื่อโดนแรงบีบอัดมากๆ ข้าวก็จะได้รับความเสียหาย แตก หักส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ข้าวที่ได้ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยทั่วไปแล้ว ข้าวเปลือก 100 กก. จะต้องได้ข้าวสาร 60 – 69 กก. แต่เครื่องสีข้าวเหล่านี้จะได้ข้าวสารเพียง 50 กก.ต้นๆเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ยังส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากด้วย

4. ข้าวที่ผ่านการสีแล้ว ไม่สะอาดเนื่องจากมีเศษรำและยางขัดข้าวติดมากับเมล็ดข้าว
ทางโรงงานกรุงไทยการ ได้ทำการทดสอบข้าวที่ผ่านการสีข้าวของเครื่องสีข้าวอื่นๆ ที่ไม่มีระบบการดูดรำ พบว่ามีเศษรำและเศษยางขัดข้าวติดมากับเม็ดข้าว
จากการพิสูจน์อย่างง่าย นำข้าวไปแช่น้ำ สังเกตดูน้ำซาวข้าวจะเป็นสีขุ่นข้น เมื่อน้ำซาวข้าวตกตะกอน จะพบเศษของยางขัดข้าวปะปนอยู่ ซึ่งทำให้ประชาชนหรือผู้บริโภคได้รับสารพิษจากยางขัดข้าว พร้อมทั้งเชื้อราในข้าว เนื่องจากข้าวที่มีเศษรำติดอยู่กับเมล็ดข้าว ข้าวนั้นจะขึ้นราและเป็นมอดได้ง่าย เกิดการสะสมของเชื้อโรค จากการพิสูจน์ข้าวสารเหล่านี้สามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือนก็จะขึ้นรา หากนำไปบริโภคอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ทางโรงงานกรุงไทยกลการได้ค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาข้างต้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเครื่องสีข้าวที่มีคุณภาพสูงนี้
เรายินดีและกล้าที่จะให้พิสูจน์และทดสอบคุณภาพ !!


Copyright ©2005 www.ktkubon.com