VDO Clip งานออกร้าน

ภาพบรรยากาศบริเวณซุ้มของเรา ใน "งานเกษตรแห่งชาติ ปี 2550"

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2-11 มีนาคม 2550


Copyright ©2005 www.ktkubon.com